Indywidualne wywiady kompetencyjne

Metoda ta służy najczęściej odkrywaniu talentów i wspieraniu rozwoju osób na najwyższych szczeblach organizacji. Pozwala ona na wyjątkowo precyzyjne określenie indywidualnych talentów danej osoby. Diagnoza talentu jest w tej metodzie oparta o rzeczywiste historie sukcesów zawodowych badanego oraz szczegółową ich analizę.

Wywiad kompetencyjny, przeprowadzany przez doświadczonych psychologów, umożliwia dokładny i obiektywny opis tego, jak dana osoba myślała i zachowywała się w decydujących dla jej kariery zawodowej momentach. Analiza sposobu i stylu działania badanego, pozwala określić potencjał talentowy danej osoby. Ostateczna diagnoza, wykonywana jest przez osobę prowadzącą wywiad oraz niezależnego asesora, dzięki czemu wyniki charakteryzują się bardzo wysoką trafnością i rzetelnością.

Efektem badania jest mapa talentu badanego, zawierająca informacje o naturalnym potencjale i predyspozycjach badanego, proponowanych działaniach rozwojowych oraz o ograniczeniach w pełnionej obecnie i w przyszłości roli w organizacji. Informacja zwrotna, prowadzona przez doświadczonego konsultanta, pomaga w zrozumieniu i przyjęciu rezultatów badania oraz zaplanowaniu konkretnych działań, w celu praktycznego wykorzystania wyników.

Wywiady trwają zwykle 2-3 godziny. Są nagrywane, a następnie wykonywana jest ich transkrypcja. Wywiady, nagrania oraz transkrypcje są poufne i służą tylko przeprowadzeniu szczegółowej analizy. Jako wynik badania, udostępnione zostają tylko zanalizowane, przetworzone informacje, o potencjale kompetencyjnym badanego.

Raport z badania zawierający indywidualną mapą talentu badanego, zawierającą informacje o jego silnych stronach, potencjale talentowym, na którym może budować swoje przyszłe sukcesy zawodowe, a także obszarach, które powinien rozwijać, aby zwiększyć efektywność swojej pracy

Indywidualna mapa talentu badanego, zawierająca informacje o jego silnych stronach, potencjale talentowym, na którym może budować swoje przyszłe sukcesy zawodowe, a także obszarach, które powinien rozwijać, aby zwiększyć efektywność swojej pracy, prezentowana jest badanemu podczas godzinnej sesji informacji zwrotnej z osobą, która przeprowadzała wywiad.

Etapy pracy

  • określenie wymogów kompetencyjnych. Określenie wymogów kompetencyjnych na danym stanowisku i/lub określenie organizacyjnego profilu kompetencyjnego. W zależności od zakresu projektu, konsultanci prowadzą krótkie 30 minutowe spotkania z kluczowymi osobami w firmie lub/i z osobami bezpośrednio współpracującymi z badanymi (przełożeni, podwładni), w celu zebrania informacji o najważniejszych wyzwaniach w organizacji oraz wymaganiach kompetencyjnych na stanowiskach obejmowanych przez badane osoby,
  • zaprojektowanie scenariusza wywiadu. W zależności od tego, w jaki sposób zdefiniowany jest cel projektu, w scenariuszu wywiadu, zawarte są pytania kierunkowe - weryfikujące spełnianie przez badanego, określonego wcześniej, organizacyjnego profilu kompetencyjnego oraz/lub pytania otwarte - badające naturalny styl działania danej osoby – naturalne talenty i umiejętności, stanowiące indywidualny styl działania badanego,
  • indywidualne wywiady kompetencyjne. Wywiady trwają zwykle 2-3 godziny. Są nagrywane, a następnie wykonywana jest ich transkrypcja. Wywiady, nagrania oraz transkrypcje są poufne i służą tylko przeprowadzeniu szczegółowej analizy. Jako wynik badania, udostępnione zostają tylko zanalizowane, przetworzone informacje, o potencjale kompetencyjnym badanego,
  • informacja zwrotna. Indywidualna mapa talentu badanego, zawierająca informacje o jego silnych stronach, potencjale talentowym, na którym może budować swoje przyszłe sukcesy zawodowe, a także obszarach, które powinien rozwijać, aby zwiększyć efektywność swojej pracy, prezentowana jest badanemu podczas godzinnej sesji informacji zwrotnej z osobą, która przeprowadzała wywiad.

 

Nasi klienci