Coaching grupowy

Oferujemy coaching grupowy, który jest ekskluzywną formą wspierania rozwoju zespołu, szczególnie kluczowych grup pracowników. Dzięki takiej interwencji, dają oni następnie przykład współpracy swoim podwładnym, kaskadując pożądane zachowania w dół organizacji. Często z metody tej korzystają zarządy, których członkowie zajmują się odrębnymi obszarami funkcjonowania organizacji, a ważną dla firmy wartością jest spójność ich pracy i umiejętność budowania nawzajem na swoich mocnych stronach.

Etapy pracy:

  • odkrywanie talentów członków grupy. Coaching grupowy, najczęściej rozpoczyna się od diagnozy unikalnych talentów poszczególnych członków grupy, ich temperamentu i cech, na których grupa może budować swoją skuteczność. W tym celu, wykorzystujemy metodę Development Centre, stosowaną do ukierunkowanej na rozwój, oceny kompetencji grup pracowników, lub metodę Indywidualnych Wywiadów Kompetencyjnych, która stosowana jest przez nas do szczegółowej analizy potencjału talentowego, osób zajmujących kluczowe stanowiska w organizacji,
  • informacja indywidualna oraz zbiorcza mapa talentów. Wynikiem analizy talentów, są indywidualne raporty informacji zwrotnej, zawierające opis silnych stron i potencjału talentowego, każdego uczestnika badania oraz cele rozwojowe. Wyniki indywidualne, służą do opracowania zbiorczej mapy talentów całej grupy, która stanowi podstawę, do opracowania procesu coachingu,
  • proces coachingu - warsztaty grupowe. Metody pracy i warsztaty grupowe opracowywane są w zależności od zdefiniowanego celu, oraz zdiagnozowanych bieżących potrzeb rozwojowych uczestników coachingu. Najczęściej proces obejmuje kolejne sesje grupowe, projektowane w oparciu o heurystyczne metody kreatywnego rozwiązywania problemów uczestników coachingu. Prace warsztatowe, prowadzone są w oparciu o zasady procesu grupowego, które polegają na aktywnej współpracy wszystkich członków grupy. Uczestnicy takiego procesu lepiej znają swój potencjał, potrafią precyzyjnej nazwać oczekiwania wobec siebie i korzystać ze swoich umiejętności. W razie potrzeby proces coachingu grupowego, może także obejmować indywidualną pracę z wybranymi osobami z grupy,
  • raport końcowy. Proces coachingu, kończy się raportem zawierającym informacje, na temat osiągniętych rezultatów, opracowanych zagadnień i ewentualnych dalszych rekomendacji dla uczestników coachingu. 

Korzyści ze współpracy z nami

W naszym zespole doradców, posiadamy unikalne umiejętności diagnozy i odkrywania, często nieświadomych indywidualnych talentów i predyspozycji przywódczych. Projekty te zwykle owocują wdrożeniem rozwiązań, które usprawniają współpracę pomiędzy poszczególnymi działami firmy, niejednokrotnie pozostającymi w przeszłości w konflikcie (Np. marketing i sprzedaż, finanse i HR).

 

Nasi klienci